Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τομείς Δραστηριοποίησης

Δασοτεχνικές Μελέτες

Την τελευταία 15ετία τα κύρια στελέχη της ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιήθηκαν έντονα στην εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών για δημόσια και μη δημόσια δαση, έχοντας ολοκληρώσει πάνω από τριακόσιες μελέτες στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Διαχειριστικές Μελέτες Δασών
 2. Μελέτες Δασικής Οδοποιίας
 3. Μελέτες Αναδασώσεων
 4. Φυτοτεχνικές Μελέτες
 5. Διευθέτηση Χειμάρρων
 6. Αντιδιαβρωτικά/Αντιπλημμυρικά Έργα Ορεινών Λεκανών Απορροής
 7. Διαχειριστικές Μελέτες Πάρκων & Αλσών
 8. Μελέτες Πρασίνου
 9. Μελέτες Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων
 10. Μελέτες Διαχείρισης Βοσκοτόπων
 11. Μελέτες Αναγνώρισης και Οριοθέτησης Δασών
 12. Μελέτες Δασικής Αναψυχής
 13. Μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας και Δασοκομικών Χειρισμών Αντιπυρικής Προστασίας

Περιβαλλοντικές μελέτες

Στον τομέα των Περιβαλλοντικών μελετών η ΌΛΥΜΠΟΣ στελεχώνεται από επιστήμονες με μακρά εμπειρία στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων (πάνω από 60 μελέτες), ενώ τα τελευταία χρόνια εντατικοποιήθηκε η εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος για Α.Π.Ε. καθώς και για άλλες κατηγορίες περιβαλλοντικών μελετών όπως παρατίθενται παρακάτω:

 • Προγράμματα Παρακολούθησης
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια Προστατευόμενων Περιοχών
 • Ορνιθολογικές Μελέτες
 • Μελέτες Διαχείρισης Πανίδας
 • Προγράμματα παρακολούθησης (Monitoring)
 • Περιβαλλοντικός προέλεγχος
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση έργων

Δασικοί Χάρτες

Η ΟΛΥΜΠΟΣ και τα στελέχη της έχουν μεγάλη εμπειρία τόσο στην φωτοερμηνεία εκτάσεων δασικού χαρακτήρα όσο και στη δασική νομοθεσία που τις διέπει, έχοντας διεκπεραιώσει πάνω από 500 υποθέσεις δασικού χάρτη.
 • Μελέτες Σύνταξης Δασικού Χάρτη
 • Αναμόρφωση δασικού χάρτη
 • Συμμετοχή σε μελέτες κατάρτισης Δασικών χαρτών
 • Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας
 • Υποβολή Αντιρρήσεων
 • Υπηρεσίες Επίλυσης Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Εκτάσεων Δασικού Χαρακτήρα
 • Υποστήριξη γραφείων ΣΥΑΔΧ

Ερευνητικά Προγράμματα

Η εταιρία και τα στελέχη της έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν σε περισσότερα από πενήντα Εθνικά (Ε.Λ.Κ.Ε. Διαφόρων ιδρυμάτων, Φορείς Δημοσίου), και Ευρωπαϊκά (Ε.Ε., Ξένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) ερευνητικά προγράμματα, σαν εταίροι και σαν συνεργάτες εταίρων, όπως τα Life+, Erasmus+, Interreg, Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ, κλπ.

Υπηρεσίες Γεωπληροφορικής

Η εταιρία και τα στελέχη της έχουν εκπονήσει πάνω από διακόσια έργα πάνω στον τομέα της Γεωπληροφορικής. Τα έργα αυτά υπάγονται υπό τις εξής κατηγορίες:

 • Ανάλυση Δορυφορικών Δεδομένων
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής
 • Χαρτογράφηση (GIS)
 • Τηλεπισκόπηση
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποτύπωσης και Τοπογράφησης